به وبسایت مرکز جامع آموزش آنلاین طراحان خلاق هونام خوش آمدید
0
03136204655
نام دورهنام استادمحل برگزاریهزینه ثبت نام (تومان)تاریخ برگزاریتعداد جلساتگواهینامه
نقاشیسید امین اخضریهونام۴۸۰/۰۰۰نیمه دوم اردیبهشت۸
طراحی پایهمینا نجفیهونام۲۲۸/۰۰۰نیمه دوم اردیبهشت۸
نقاشی مفهومیسید امین اخضریهونام ۴۸۰/۰۰۰نیمه دوم اردیبهشت۸
هویت بصری و برندینگمتین رسولیهونام۱/۵۰۰/۰۰۰نیمه دوم اردیبهشت ماه۱۴
مجسمه سازیمحمد سلامت زادههونام ۶۰۰/۰۰۰نیمه دوم اردیبهشت ماه۸